ആർഎസ്എസ് ജില്ലാ പ്രചാർ പ്രമുഖിന് എൻഐഎ കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പദവി

ആലുവയ്ക്ക് സമീപം എസ്എൻപുരം സ്വദേശിയായ ശ്രീനാഥ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമസമരങ്ങളിലും ഭാഗമായിരുന്നു