ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊല: നാനാവതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ; മോദിയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ്

ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയും കലാപങ്ങളും അന്വേഷിച്ച നാനാവതി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക്. റിപ്പോർട്ടിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക്