രണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ജോലിയുമില്ല; ജനസംഖ്യാ നയം കർശനമാക്കാൻ യുപി സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജോലിയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിലക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.