എഴ് വയസ്സ്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചതിന് 12 വയസ്സ്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

എഴ് വയസ്സ്കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ  ശ്രെമിച്ചതിന് 12 വയസ്സ്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.നോയിടയിൽ ആണ്  സംഭവം.പോലീസ്  പറയുന്നത് അനുസരിച് സംഭവം ഇങ്ങനെ.മിട്ടായി