ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബസുകള്‍ രാത്രികാല അഭയകേന്ദ്രമാക്കാന്‍ കേജിരിവൾ സർക്കാർ

ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മിയുടെ ജനപ്രിയ നടപടികൾ തുടരുന്നു . കുടിവെള്ളം ഫ്രീ ആയി നല്കുനത് മുതൽ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ നടപടികളിൽ