ഭരണതുടര്‍ച്ച ഉണ്ടാകില്ല; കേരളത്തില്‍ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരും; ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡാറ്റാ അനാലിസിസ്

75 മുതൽ 80 സീറ്റുകൾ വരെ നേടി യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുമാണ് ബി​ഗ് ഡാറ്റാ അനാലിലിസ് റിപ്പോർട്ടിൽ