ഫാക്ടറിയുടെ സമീപത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയില്‍ ചത്തുപൊങ്ങിയത് ടൺ കണക്കിന് മത്സ്യം; നെസ്‌ലെക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

നെ‌സ്‌ലെ കമ്പനിയുടെ പാൽപ്പൊടി നിർമിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് എയ്‌ൻ നദിക്കരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.