ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ക്വറന്റയ്നിൽ; ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇറ്റലിയിലെ നെറോള

റോമിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നെറോളയെന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. വെറും 1,900 ഓളം ആളുകള്‍ മാത്രം