നെപ്പോളിയന്റെ കത്തിനു രണ്ടു കോടി

ഫ്രഞ്ച് ചക്രവര്‍ത്തിയായിരുന്ന നെപ്പോളിയന്‍ ബോണപ്പാര്‍ട്ട് ‘മുറിഇംഗ്ലീഷി’ല്‍ എഴുതിയ കത്ത് ലേലത്തിനുവച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയത് രണ്ടു കോടി രൂപ. ലേലംവിളിച്ചവരെയെല്ലാം മറികടന്ന് ഫ്രഞ്ച്