ആ അപൂർവ്വ രക്തം കൊച്ചിയിലെത്തി: കുഞ്ഞ് അനുഷ്കയ്ക്കു വേണ്ടി പി നൾ നാസിക്കിൽ നിന്നുമെത്തി

ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്‌സ് കേരളയുടെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പി നള്‍ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രക്തം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇത്