ദേശീയ മറൈന്‍ ഫിഷറീസ് നിയന്ത്രണ പരിപാലന ബില്‍ ഉടന്‍;എല്ലാ യാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രരജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധം

കടലില്‍ എല്ലാവിധ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രരജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കൂടി നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചന.