നിങ്ങൾക്കു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തബോധവുമില്ല: ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനു ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ശകാരം

ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സ്ഥാപകൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനു ദേശീയ ഹരിതട്രിബ്യൂണലിന്റെ ശകാരം. ട്രിബ്യൂണൽ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന രവിശങ്കറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണു

നിയമവിരുദ്ധമായി പാറമടകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കേരളത്തോട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശിച്ചു

നിയമവിരുദ്ധമായി പാറമടകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ കേരളത്തോട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. അനധികൃതമായി അത്തരം പാറമടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ