രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് മാസശമ്പളം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് അഴിമതി തടയാന്‍ സഹായിക്കും : നാരായണമൂര്‍ത്തി

പനാജി : അഴിമതി തടയുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്കോ ആണ്ര്‍ നല്ല പരിഹാരമെന്നു ഇന്‍ഫോസിസ് സ്ഥാപകന്‍ എന്‍.ആര്‍ നാരായണ മൂര്‍ത്തി.