ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ പാചകം ചെയ്താല്‍ അടുത്ത ജന്മം നായയാകും;സ്വാമി നാരായണ്‍ ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്‍ കൃഷ്ണസ്വരൂപ് ദാസ്ജി

ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താല്‍ വരുന്ന ജന്മം നായയും അവര്‍ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷിച്ചാല്‍ പുരുഷന്‍ കാളയുമായി