നരേന്ദ്ര മോദി ‘പൈജാമായിട്ട പിണറായി’യാണ് എന്നാക്കേണ്ട സമയമായി: നജീബ് കാന്തപുരം

ഇവിടെ ഒരു നിയമം അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കുമെന്നുംഅദ്ദേഹം പറഞ്ഞു