എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജം: എം എൽ എ അസീസിനെതിരെ കേസ്

കൊല്ലം:വ്യാജ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കബളിപ്പിച്ചതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ