വിജയദശമി ദിനത്തില്‍ തന്റെ 85 മത് വയസ്സില്‍ ഹരിശ്രീയെഴുതി നബീസാബീവി അക്ഷരം പഠിച്ചുതുടങ്ങി

ഉമ്മന്നൂര്‍ ചേക്കോട്ടുകോണം തുടര്‍വിദ്യാകേന്ദ്രത്തില്‍ എം.എല്‍.എ അയിഷാ പോറ്റിയുടെ കൈപിടിച്ച് അരിമണികളില്‍ ഹരിശ്രീയെഴുതി നബീസാബീവി അക്ഷരം പഠിച്ചു തുടങ്ങി, തന്റെ 85-ാം