2016-ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉറപ്പാക്കും

2016-ഓടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നിയമിച്ച നചികേത് മോര്‍ സമിതി ശുപാര്‍ശചെയ്തു.രാജ്യത്ത് എവിടെയും