ആന്ധ്രയിൽ അജ്ഞാത രോഗം; ഒരു മരണം; 292 രോഗ ബാധിതർ; അപസ്മാരം, ഛർദി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോധരഹിതരാവുന്നു

ആന്ത്രയിൽ അജ്ഞാത രോഗം; ഒരു മരണം; 292 രോഗ ബാധിതർ; അപസ്മാരം, ഛർദി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോധരഹിതരാവുന്നു