സുധീ കൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സംഗീത ഹ്രസ്വചിത്രം എന്റെ മാത്രമായ് ശ്രദ്ധനേടുന്നു

സുധീ കൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സംഗീത ഹ്രസ്വചിത്രം എന്റെ മാത്രമായ് ശ്രദ്ധനേടുന്നു. ഒരു കോളേജ് കാമ്പസിലെ അധ്യാപകനും വിദ്യാര്‍ഥിനും തമ്മിലുള്ള