മുല്ലൂര് അവാര്ഡ് ശ്രീ മുരുകന് കാട്ടാകടക്ക് ഫെബ്രുവരി 27 നു സമ്മാനിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട:- സരസ കവി മൂലൂര്‍ എസ് പത്മനാഭപണിക്കരുടെ സ്മരണക്കായി തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച മലയാള