എ.ആർ.മുരുഗദോസ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയിൽ സൊണാക്ഷി സിൻഹ നായികയാവുന്നു

എ.ആർ.മുരുഗദോസ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയിൽ സൊണാക്ഷി സിൻഹ നായികയാവുന്നു. സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമയാണിത്. ചിത്രത്തിൽ ഒരു കോളേജ്