വിവാദ ഉത്തരവ് മുര്‍സി റദ്ദാക്കി

പരമാധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടു രാജ്യത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ട നവംബര്‍ 22ലെ വിവാദ ഉത്തരവിലെ ഭൂരിഭാഗം വകുപ്പുകളും ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുര്‍സി