പിറന്ന ഉടൻ കയ്യിലെടുത്തപ്പോള്‍ ഡോക്ടറുടെ മാസ്‌ക് വലിച്ചു മാറ്റുന്ന കുഞ്ഞ്; ശുഭസൂചനയായി ലോകം ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രം

കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞ് തന്റെ മാസ്‌ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു; ശുഭസൂചനയായി ലോകം ഏറ്റെടുത്ത ആ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍...