സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു (08/05/13)

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20520 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 15 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു

സ്വര്‍ണവില കൂടി

തുടര്‍ച്ചയായ നാലു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നതിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 20440 രൂപയില്‍ നിന്ന്

സ്വര്‍ണ വില കൂടി(03/05/2013)

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പവന് 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 20440 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 2555 രൂപയിലെത്തി.

സ്വര്‍ണ വില താഴേയ്ക്ക്(02/05/2013)

സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 20280 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്

സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 20800 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 10 രൂപ

സ്വര്‍ണ വില കൂടി

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് ഉയര്‍ന്നു. പവന് 280 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഒരു പവന്‍

വീണ്ടും കൂടി

സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കൂടി. പവന് 200 രൂപ കൂടി 20600 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 25 രൂപയാണ്

Page 3 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9