സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്

കൊച്ചി:സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്.പവന് 80 രൂപകുറഞ്ഞ് 23,920 രൂപയും ഗ്രാമിന് പത്തു രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,990 രൂപയുമായി.രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവാണ്