പ്രകോപനം തുടർന്ന് നേപ്പാൾ: അതിർത്തിയിലെ ഡാമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം നേപ്പാൾ തടഞ്ഞു, ബിഹാർ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ

വാൽമീകി നഗറിലുള്ള ഗന്ദക് ബാരേജിന് 46 ഗേറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 19എണ്ണം നേപ്പാളിലാണ്. അവർ അവിടെ ബാരിയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻപ്