രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ഒരു ലക്ഷം യുവാന്‍ ധനസഹായവും രണ്ട് മാസ്‌കും; പ്രഖ്യാപനവുമായി ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ജപ്പാനില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ നിലവിൽ നിയമമില്ല.