മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നാടകമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം : ബിജെപി എംപി അനന്ത്കുമാർ ഹെഗ്‌ഡെ

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ നാടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ബി.ജെ. പി എം.പി അനന്ത്കുമാർ ഹെഗ്‌ഡെ. സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെയും