സൗജന്യ റേഷന്‍ ലഭിക്കാന്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്തവര്‍ സത്യവാങ്മൂലം പൂരിപ്പിച്ച് നല്‍കിയാല്‍ മതി

കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു റേഷന്‍കാര്‍ഡിലും ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേര്ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.