സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് ജനുവരി 16 ന്

പത്തനംതിട്ട:-ഇലന്തൂര്‍ പുളിന്തിട്ട എം.റ്റി.എല്‍.പി സ്കൂളിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തിലും കറ്റാനം സെന്റ് തോമസ്സ് മിഷന് ആശുപത്രിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലും സൌജന്യ നേത്രപരിശോധന ക്യാമ്പ് 2014