ആനമുടിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച ഫ്രഞ്ചുകാരൻ പിടിയിൽ

വരയാടുകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെ ആനമുടിയിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രഞ്ചുകാരൻ പിടിയിൽ.ലുഡോവിക് റെവില്ലാർഡ് (44)എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.നിരോധിത മേഖലയായ