വീടൊഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം; അമ്മയുടെ മൃതദേഹം മകള്‍ ഫ്രീസറില്‍ ഒളിപ്പിച്ചത് പത്ത് വര്‍ഷത്തോളം

വീടൊഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം; അമ്മയുടെ മൃതദേഹം മകള്‍ ഫ്രീസറില്‍ ഒളിപ്പിച്ചത് പത്ത് വര്‍ഷത്തോളം