ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം അതിജീവിക്കാൻ പൗരന്മാർ 2025 വരെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി കിം ജോങ് ഉന്‍

നേരത്തെ തന്നെ ഭക്ഷണം, വളം, ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്കായി ഉത്തര കൊറിയപ്രധാനമായും ചൈനയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.