മോഹൻലാലിൻ്റെ പേരിലൊരു ഫോണ്ട്, പ്രൊപ്പോസൽ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടിയില്ല: ഭട്ടതിരി

ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. മോഹൻലാൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോണ്ട് ഭട്ടതിരിയുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മലയാള ഭഷ ഈ ഭൂമുഖത്തു