കേന്ദ്ര പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പിന് പ്രത്യേക മന്ത്രിയെ വേണം എന്ന് ഫൊക്കാസ

വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 25 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷേമം മുൻനിറുത്തി കേന്ദ്ര പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പിന് പ്രത്യേക മന്ത്രിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്