ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്‌തിയുള്ള സെലിബ്രിറ്റിയായി സംവിധായകന്‍ സ്റ്റീവന്‍ സ്പീല്‍ബര്‍ഗിനെ ഫോബ്സ്‌ മാസിക തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ലോകത്ത് ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്‌തിയുള്ള സെലിബ്രിറ്റിയായി സംവിധായകന്‍ സ്റ്റീവന്‍ സ്പീല്‍ബര്‍ഗിനെ ഫോബ്സ്‌ മാസിക തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്റ്റീവന്‍ സ്പീല്‍ബര്‍ഗ് സം‌വിധാനം ചെയ്ത ലിങ്കണ്‍