എംഎല്‍എ ആയപ്പോഴും ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ മറന്നില്ല; സ്വന്തം ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് മേയര്‍ ബ്രോ

വിജയിച്ച് എംഎല്‍എ ആയെങ്കിലും മേയര്‍ ബ്രോ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ മറന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാര്‍ഥം സ്ഥാപിച്ച. സ്വന്തം ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍