സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ളത് ആരില്‍ നിന്നും കൊവിഡ് പകരുന്ന അവസ്ഥ; ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി

ഇതുപോലുള്ള സെന്ററുകളെ സഹായിക്കാന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും കഠിനപ്രയത്നത്തിലൂടെ കൊവിഡിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.