ആകശത്തെ തീഗോളങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ആകാശത്തു കണ്ട തീഗോളം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ചേക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. മെയ് മാസത്തിനു മുന്‍പായിതന്നെ ഇവ