ഡ്രൈവിങ് ശീലം നോക്കി ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്രീമിയം നിശ്ചയിക്കാന്‍ കരട് നിര്‍ദേശം

ഇനിമുതല്‍ വാഹന ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പ്രീമിയം ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്രൈവിങ് ശീലം നോക്കി തീരുമാനിക്കും.ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരടവ് വിജ്ഞാപനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്