റിസർവ് ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി ബിപി കനുൻ‌ഗോയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിനൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

2017 ഏപ്രിലിൽ ആദ്യമായി ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു കനുൻഗോ.