മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാവർക്കും മറവിരോഗമോ?; അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും കാണാന്‍ കഴിയാത്ത മുഖമന്ത്രിയെ ഇംഎംസിസി കണ്ടത് രണ്ടുവട്ടം; പക്ഷെ ഓർമ വരുന്നില്ല

മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാവർക്കും മറവിരോഗമോ?; അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും കാണാന്‍ കഴിയാത്ത മുഖമന്ത്രിയെ ഇംഎംസിസി കണ്ടത് രണ്ടുവട്ടം; പക്ഷെ ഓർമ വരുന്നില്ല