കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഡീസല്‍ വിലനിയന്ത്രണം എടുത്തുകളയാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഡീസല്‍ വിലനിയന്ത്രണം എടുത്തുകളയാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി. ഡീസല്‍ വിലനിയന്ത്രണം നീക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശ കൂടി ബജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍