എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് അന്ത്യ ശാസനം നല്‍കി എണ്ണക്കമ്പനികള്‍; കുടിശിക തീര്‍ത്തില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ധനവിതരണം നിര്‍ത്തും

എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാന കമ്പനിക്ക് എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ അന്ത്യശാസനം. ഒക്ടോബര്‍ 18 നുള്ളില്‍ കുടിശികയിനത്തില്‍ നല്‍കാനുള്ള പണം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ധനവിതരണം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്ന്