പ്രണയചരിതം ചരിത്രമാകുന്നു; 1000 ആഴ്ച പിന്നിടുന്ന ദില്‍വാലേയുടെ പുതിയ ട്രെയിലര്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു

ഡിസംബറില്‍ ആയിരം ആഴ്ച്ചകള്‍ പിന്നിടുന്ന പ്രണയ ചരിതമായ ദില്‍വാലേയ്ക്ക് പുതിയ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിരിക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംഘാടകര്‍. മാത്രമല്ല ചിത്രം ആയിരം ആഴ്ച്ച