മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചുവേന്നു ഹെഡ്ലിയുടെ മുൻ ഭാര്യ

മുംബൈയിൽ 2008 ൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണം തടയാൻ താൻ കഴിവതും ശ്രമിച്ചതായി ഡേവിഡ്‌ കോൾമാൻഹെഡ്ലിയുടെ മുൻ ഭാര്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.ഇത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌