കെനിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയല്‍ അരാപ് മോയി അന്തരിച്ചു

കെനിയന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡാനിയല്‍ അരാപ് മോയി അന്തരിച്ചു.95 വയസായിരുന്നു.ജനാധിപത്യം നിലവിലുണ്ടായി രുന്നിട്ടും സ്വേച്ഛാധിപതിയായി ഭരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അരാപ് മോയി.ഭരണഘടന