സ്വർണക്കടത്തിനായി “സിപിഎം കമ്മിറ്റി” എന്നപേരിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി: സരിത്തിന്റെ മൊഴി പുറത്ത്

സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ “സിപിഎം കമ്മിറ്റി” (CPM Committee) എന്ന പേരിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് (Telegram Group) ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്