ബംഗാളിൽ മമതയും കോൺഗ്രസ്സും വഴിപിരിഞ്ഞു

കേന്ദ്രത്തിൽ യുപിഎക്കുള്ള പിന്തുണ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സ്  പിൻവലിച്ചതിനു മറുപടിയായി ബംഗാളിൽ മമത മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് മന്തിമാർ രാജിവെച്ചു.എന്നാൽ സഭയിൽ മൃഗീയ